+ سوالات درس9
سوالات درس 9 سوالات درس 9 1- هر مکان چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگیهای طبیعی، ویژگیهای انسانی . 2- منظور از ویژگیهای طبیعی وانسانی چیست؟ ویژگیهای طبیعی : مثل موقعیت جغرافیایی ٭ ، نوع آب و هوا، ناهمواری ها ٭ ، رو دها، پوشش گیاهی و زندگی جانوری و ... . ویژگی های انسانی : مثل تعداد جمعیت، فعّالیّ تهای اقتصادی، سواد، زبان، آثار تاریخی و ... . 3- دانش جغرافیا چه کمکی به ما می کند؟ دانش جغرافیا به ما کمک م یکند که ویژگی های طبیعی و انسانی مکان های مختلف را بشناسیم و رابطهٔ بین این ویژ گیها را بفهمیم 4-جغرافی دانان کار خود را چگونه آغاز می کنند؟ جغرافی دان ها معمولاً کار خودشان را با پرسشهایی دربارهٔ یک مکان آغاز می کنند و سپس دربارهٔ این پرسش ها تحقیق می کنند تا پاسخ آنها را پیدا کنند 5-پرسشهای جغرافیایی با چه کلماتی آغاز می شود؟ . پرسشهای جغرافیایی با کلماتی مانند کجا؟ چرا؟ چگونه؟ چه موقع؟ و چه کسانی؟ آغاز می شود 6-جغرافی دانان از چه ابزار و وسایلی برای شناخت محیط استفاده می کنند؟ الف- نقشه ب- عکس ج- کره جغرافیایی د- کتاب ها وفرهنگ نامه ها و- رایانه واینترنت 7-چرا نقشه وسیله مهمی در جغرافیا است؟ زیرا از طریق آن اطلاعات زیادی به دست می آوریم . نقشه ها محل دقیق پدیده های طبیعی مانند کوه، رود، جنگل و پدید ههای انسانی مثل را هها، پلها، سدها و ... را نشان می دهند . 8-چند مورد از انواع نقشه ها را نام ببرید. نقشهٔ ناهموار یها، نقشهٔ تقسیمات کشوری ) استان ها ( ، نقشهٔ راه ها، نقشه های گردشگری و اطلس ها 9-نقشه چیست؟ نقشه، تصویری افقی از سطح زمین است که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است 10-مقیاس خطی چیست و چگونه از آن استفاده می کنند با مثال توضیح دهید. در زیر هر نقشه، شما خطی مشاهده می کنید که به آن مقیاس خطی می گویند و با استفاده از آن می توانید فاصله واقعی مکان ها را روی زمین محاسبه کنید . ابتدا با خطکش فاصلهٔ مکا نها را روی نقشه اندازه بگیرید؛ برای مثال، فاصله میدان فلسطین تا خیابان انقلاب روی نقشه 3 سانتی متر است، سپس خط کش را با همان مقدار 3 سانتی متر روی مقیاس خطی بگذارید . می بینید که 3 سانتی متر روی نقشه برابر با ٦٠٠ متر روی زمین است 11-انواع عکس هایی را که برای مطالعه و شناخت محیط در جغرافیا استفاده می شود را نام ببرید. الف- معمولی ب- هوایی ج- ماهواره ای 12-عکس های معمولی مورد استفاده از جغرافیا چه نوع عکسهایی هستند؟ عکسهای معمول ی با دوربین از مناظر طبیعی، شهرها، خانه ها و فعّالیت های انسانی گرفته می شود . 13-عکس های هوایی چه نوع عکسهایی هستند؟ از عکسهای هوا یی برای تهیهٔ نقش ههای جغرافیایی استفاده م یشود . این عکسها با دوربین هایی که در هواپیما نصب شده گرفته می شود . 14-تصاویر ماهواره ای چه نوع عکسهایی هستند؟ تصاویر ماهوار ه ا ی توسط ماهواره ها تهیه و به زمین فرستاده م یشود . از این تصاویر نیز اطلاعات زیادی دربارهٔ مکان ها به دست می آوریم . 15-کره جغرافیایی چیست؟ کرهٔ جغرافیایی نمونهٔ کوچکی از کرهٔ زمین است که می توان شکل واقعی بخش های مختلف سیارهٔ زمین را روی آن مشاهده کرد .


دوشنبه 15 مهر 1392

عنوان آخرین یادداشتها