+ سوالات درس4
سوالات درس 4 سوالات درس 4 1-مقررات چند نوع است برای هر کدام مثال بزنید. گاهی مقررات به صورت دستور های مذهبی و اخلاقی است . برای مثال، هیچ کس نباید با کفش وارد نمازخانه و مسجد شود . گاهی گروه های اجتماعی به صورت توافق یا عادت و رسم از مقررّاتی پیروی می کنند؛ برای مثال، ایستادن در صف اتوبوس و یا نانوایی، قاعده ای اجتماعی است که مردم برای حفظ نظم آن را پذیرفته و رعایت می کنند . هرگاه مقررات به وسیلهٔ یک نهاد دارای صلاحیت مثل مجلس تصویب شود، نام « قانون » به خود می گیرد ؛ برای مثال، ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، یک قانون راهنمایی و رانندگی است که در مجلس تصویب شده است و چنانچه راننده ای از آن تخلّف کند جریمه می شود . همچنین، هیچ کس نمی تواند بدون داشتن صلاحیت و مدرک پزشکی به درمان مردم بپردازد و این یک قانون مصوّب است و اگر کسی از آن سرپیچی کند مجازات می شود . 2- مهمترین قانون هر کشور چیست ؟ قانون اساسی 3- کدام قانون مادر همه ی قانون ها است وسایر قوانین در چارچوب آن تصویب می شود ؟ قانون اساسی 4- در قانون اساسی هر کشور چه چیزهایی معین شده است؟ مهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت و مردم 5- پس از پیروزی انقلاب اسلامی کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد ؟ مجلس خبرگان 6-پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس خبرگان بر چه اساسی قانون اساسی را نوشتند و تصویب کرد ؟ بر اساس اهداف انقلاب 7-قانون اساسی در چه تاریخی به همه پرسی (رأگیری) گذاشته شد ونظر مردم درباره ی آن چه بود؟ در روزهای 11 و 12 آذر ماه 1358 به همه پرسی ٭ گذاشته شد و مردم به آن رأی مثبت یا آری دادند 8-قانون اساسی چند اصل دارد؟ 177 اصل 9-وظیفه قوه مقننه چیست ؟ قوهٔ مقنّنه تهیه و تصویب قوانین عادی کشور را در چارچوب قانون اساسی به عهده دارد 10-قوه مقننه از چند بخش تشکیل شده است ؟ الف- مجلس شورای اسلامی ب- شورای نگهبان 11-نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای چه مدت و چگونه انتخاب می شوند؟ آنها برای یک دورهٔ چهار ساله از سوی مردم مناطق مختلف کشور ما انتخاب می شوند 12-رئیس مجلس چگونه انتخاب می شود؟ نمایندگان، از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجلس انتخاب می کنند . 13-شورای نگهبان شامل چند نفر است؟ این شورا مرکب از 12 نفر است . 6 نفر فقیه ٭ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می شوند و 6 نفر حقوقدان که از طرف قوه قضاییه به مجلس معرفی می شوند . 14-شورای نگهبان چند وظیفه مهم دارد؟ الف ( این شورا همهٔ قوانینی را که مجلس تصویب می کند با قانون اساسی و اصول و احکام دین اسلام تطبیق می دهد و اگر قوانین تصویب شده با قانون اساسی و اصول و احکام دین مغایرت ٭ داشت آنها را رد می کند یا دوباره به مجلس برمی گرداند تا اصلاح شود . ب ( این شورا بر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود مانند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، نظارت می کند و پس از بررسی و تأیید صلاحیت نامزد های ٭ انتخابات به آنها اجازهٔ انتخاب شدن می دهد 15-نمایندگان مجلس (قانون گذاران) با توجه به چه چیزی قانون وضع می کنند ؟ قانونگذاران با توجه به نیازها و موضوعات مختلف جامعه سعی می کنند بهترین قوانین را وضع ٭ کنند . 16- چرا باید بهترین افراد برای نمایندگی مجلس انتخاب شود ؟ به دلیل اهمیت زیاد وضع قانون


دوشنبه 15 مهر 1392

عنوان آخرین یادداشتها