+ سوالات درس3
سوالات درس 3 سوالات درس 3 1- چه زمانی ما نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم؟ با ورود به اجتماع، روابط اجتماعی میان ما و دیگران برقرار می شود و نسبت به یکدیگر حقوقی پیدا می کنیم . 2- آیا ما می توانیم دراستفاده از حقوق خود آزادی مطلق داشته باشیم ؟ هیچ یک از ما در استفاده از حقوق خود، آزادی مطلق و بی قید و شرط نداریم؛ بلکه تا آنجا می توانیم حق خود را اعمال کنیم که مغایر ٭ قانون نباشد . برای مثال نمی توانیم در استفاده از حقوق خود قوانین الهی را نادیده بگیریم یا نمی توانیم با اعمال حق خود سبب خسارت و زیان دیگران شویم . 3- مهمترین علت بوجود آمدن مقررات وقوانین در جامعه چیست؟ برقراری نظم و حفظ حقوق افراد 4- به طورکلی قانون و مقررات به چند دلیل بوجود آمده است؟ الف- حفظ حقوق افراد ب- برقراری نظم و امنیت 5- عدم رعایت قوانین و مقررات در جامعه سبب چه چیزی می شود؟ علاوه بر به هم زدن نظم و امنیت اجتماعی موجب پایمال شدن حقوق افراد می شود


دوشنبه 15 مهر 1392

عنوان آخرین یادداشتها